Phân loại Deoxidizer

- May 28, 2018-

Theo thành phần của nó có thể được chia thành hai loại:

(1) Một deoxidizer chủ yếu bao gồm một ma trận vô cơ, chẳng hạn như giảm bột sắt. Nguyên tắc là bột sắt bị oxy hóa thành hydroxit sắt với sự hiện diện của oxy và hơi nước. Một ví dụ khác là một deoxidizer dựa trên sulphite, là một tác nhân dựa trên dithionite và sử dụng Ca (OH) 2 và than hoạt tính như các tác nhân phụ để phản ứng trong một môi trường chứa nước.

(2) được dựa trên ma trận hữu cơ, chẳng hạn như các enzym, axit ascorbic, axit oleic và như vậy. Bản thân axit ascorbic (AA) là một chất khử. Trong sự hiện diện của oxy, ion đồng có thể được sử dụng như một chất xúc tác để oxy hóa hoặc dehydrogenate acid ascorbic (DHAA) để loại bỏ oxy ra khỏi môi trường. Phương pháp này thường được sử dụng để loại bỏ oxy từ thực phẩm lỏng. Asoxorbic acid deoxidizer là một trong những an toàn cao hơn trong việc sử dụng deoxidant. Enzyme deoxidizer thường được sử dụng rượu oxy hóa glucose, sử dụng oxy để oxy hóa glucose thành acid glucose để đạt được deoxygenation.