Những lời khuyên cho cuộc sống với chất hút ẩm là gì?

- Jul 03, 2019-

  Làm thế nào lớn là việc sử dụng chất hút ẩm mà chúng ta đã mất? Bạn có thể tiết kiệm điện thoại di động nước, tiết kiệm muối và lưu đồ ăn nhẹ ướt. Hãy xem:
1, tiết kiệm điện thoại di động nước
Đầu tiên lau khô nước trên điện thoại bằng khăn.
Sau đó đặt điện thoại và chất hút ẩm với nhau trong một túi giữ tươi và để yên trong một đêm. Chất hút ẩm hấp thụ nước được gắn vào bên trong điện thoại và điện thoại được lưu thành công.
2, tiết kiệm muối kết tụ
Chuẩn bị chất hút ẩm và đặt nó cùng với muối kết tụ.
Sau đó đậy nắp, bịt kín, để yên trong một đêm và chặn muối để tiết kiệm.
3, tiết kiệm đồ ăn nhẹ thủy triều
Chất hút ẩm được cố định vào bên trong túi snack bằng băng keo.
Niêm phong túi snack bằng một clip lưu thành công đồ ăn nhẹ yêu thích của chúng tôi.