Hút ẩm hóa chất hấp phụ

- May 28, 2018-


1, acidic hút ẩm: tập trung axit sulfuric, phốt pho pentôxít, được sử dụng để khô axit hoặc trung tính khí, tập trung axit sulfuric không thể khô hydrogen sulfide, hydrogen bromide, hydrogen iodide mạnh mẽ giảm axit khí; phosphorus pentoxide Không thể làm khô amoniac


2, trung tính hút ẩm: khan canxi clorua, khí chung có thể được khô, nhưng khan canxi clorua không thể khô amoniac và ethanol;


3, chất hút ẩm kiềm: soda soda (CaO và NaOH, KOH hỗn hợp), vôi sống (CaO), chất rắn NaOH, được sử dụng để làm khô khí trung tính hoặc kiềm.