Sấy động

- May 28, 2018-


Định nghĩa: Một lượng chất hấp phụ nhất định được đổ vào cột hấp phụ, và dung dịch có nồng độ nhất định được phép chảy ở tốc độ không đổi ở nhiệt độ không đổi, do đó khả năng hấp thụ thấm và khả năng hấp phụ cân bằng được đo. (Hấp phụ của chất lỏng hoặc khí được xử lý thông qua chất hấp phụ từ trên xuống dưới được gọi là động.)


ứng dụng:


1. Làm khô không khí: kho, silo tàu, nhà máy dược phẩm, máy móc chính xác, nhà máy sản xuất thiết bị điện tử, khí nén và các dụng cụ được sấy khô.


2, công nghiệp khí mất nước lọc: hydro, oxy, nitơ, clo, CO2, axetylen, ethylene, mêtan, ethane, propane, SO3, SO2, khí tự nhiên, khí.